Khay cố định cho tủ mạng sâu 400

Khay cố định cho tủ mạng sâu 400