Tủ điện công nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0